Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van- of een bestelling plaatst via onze website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1: Definities

1.1 Winkel: gevestigd te IJsselstein en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer handelend onder de naam Kaasie Kaasie IJsselstein.

1.2 Website: de website van Kaasie Kaasie, te raadplegen via dit kaasiekaasieijsselstein.weydelandkaas.shop en alle bijbehorende subdomeinen.

1.3 Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met Kaasie Kaasie en/of zich geregistreerd heeft op de website.

1.4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Kaasie Kaasie en de klant, van welke de algemene voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Kaasie Kaasie zijn de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Indien de klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de algemene voorwaarden, zijn deze voor Kaasie Kaasie slechts bindend, indien en voor zover deze door Kaasie Kaasie uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3: Prijzen en informatie

3.1 Alle op de website en in andere van Kaasie Kaasie afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.2 Indien er verzendkosten of eventuele andere bijkomende kosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

3.3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Kaasie Kaasie kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Wwbsite en in andere van Kaasie Kaasie afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

3.4 Kaasie Kaasie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van Kaasie Kaasie en het voldoen aan de daarbij door Kaasie Kaasie gestelde voorwaarden.

4.2 Indien de klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Kaasie Kaasie onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

4.3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door de klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Kaasie Kaasie het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4.4 Kaasie Kaasie kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Kaasie Kaasie op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 5: Registratie

5.1 Om optimaal gebruik te maken van de website, kan Kaasie Kaasie de klant aanbieden om zich te registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de website.

5.2 Tijdens de registratieprocedure kiest de klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de website. De klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

5.3 Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Kaasie Kaasie is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een klant die zich aanmeldt op de website ook daadwerkelijk die klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van de klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de klant.

5.4 Indien klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Kaasie Kaasie daarvan in kennis te stellen, zodat Kaasie Kaasie gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 6: Uitvoering overeenkomst

6.1 Zodra de bestelling door Kaasie Kaasie is ontvangen, stuurt Kaasie Kaasie, indien de mogelijkheid tot bezorging door Kaasie Kaasie wordt geboden, de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde, zo spoedig mogelijk toe.

6.2 Kaasie Kaasie is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

6.3 Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien de mogelijkheid tot afhalen van de producten bestaat, wordt aangegeven binnen welke termijn de producten kunnen worden afgehaald.

6.4 Indien Kaasie Kaasie de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij de klant daarvan in kennis. De klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos ontbinden.

6.5 Indien de klant de producten dient af te halen, dient de klant dat te doen op de dag zoals overeengekomen. Indien de klant de producten niet afhaalt, zullen de producten vernietigd worden. De betaalverplichting van de klant komt daarmee niet te vervallen.

6.6 Kaasie Kaasie raadt de klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit. Specifiek voor klanten handelend in de uitoefening van hun beroep of bedrijf geldt dat zij eventuele gebreken binnen 24 uur na ontvangst moeten melden aan Kaasie Kaasie, daarna vervallen alle rechten op herstel, vervanging, schadevergoeding etc.

6.7 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op de klant. Als de klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

Artikel 7: Herroepingsrecht/retour

7.1 Voor de producten die Kaasie Kaasie levert, geldt dat deze niet zonder opgaaf van reden geretourneerd kunnen worden en het wettelijk recht van ontbinding, conform art. 6:230o BW niet van toepassing is. De geleverde producten vallen onder de uitzondering zoals vermeld in art. 6:230o sub f BW. Het betreft producten die binnen de wettelijke termijn voor ontbinding kunnen bederven. Indien de producten niet aan de verwachting voldoen kan de klant zich uiteraard wenden tot Kaasie Kaasie conform het in Artikel 9 en 10 gestelde.

Artikel 8: Betaling

8.1 De klant dient betalingen aan Kaasie Kaasie volgens de in de bestelprocedure en op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Kaasie Kaasie is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent de klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

8.2 Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Kaasie Kaasie is gewezen op de te late betaling en Kaasie Kaasie de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Kaasie Kaasie gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Kaasie Kaasie kan ten voordele van de klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 9: Garantie en conformiteit

9.1 Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

9.2 Kaasie Kaasie staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst.

9.3 Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de klant bij voorkeur binnen 24 uur nadat hij het gebrek heeft ontdekt Kaasie Kaasie daarvan in kennis te stellen.

9.4 Indien Kaasie Kaasie de klacht gegrond acht, worden na overleg met de klant de relevante producten vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door de klant betaalde prijs voor het product.

Artikel 10: Klachtenprocedure

10.1 Indien de klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Kaasie Kaasie, dan kan hij bij Kaasie Kaasie telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de algemene voorwaarden.

10.2 Kaasie Kaasie geeft de klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Kaasie Kaasie binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van de klant.

10.3 Indien Kaasie Kaasie is aangesloten bij een organisatie voor alternatieve geschillenbeslechting, wordt dit duidelijk op de website vermeld inclusief verwijzing naar de instantie. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan zich eventueel ook wenden tot https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 Dit Artikel is slechts van toepassing indien de klant een natuurlijk persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

11.2 De totale aansprakelijkheid van Kaasie Kaasie jegens de klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
11.3 Aansprakelijkheid van Kaasie Kaasie jegens de klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

11.4 Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Kaasie Kaasie jegens de klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Kaasie Kaasie.

11.5 De aansprakelijkheid van Kaasie Kaasie jegens de klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de klant Kaasie Kaasie onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Kaasie Kaasie ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Kaasie Kaasie in staat is adequaat te reageren.

11.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Kaasie Kaasie meldt.

11.7 In geval van overmacht is Kaasie Kaasie niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij de klant ontstane schade.

Artikel 12: Persoonsgegevens

12.1 Kaasie Kaasie verwerkt de persoonsgegevens van de klant conform de op de website gepubliceerde privacy statement.

Artikel 13: Slotbepalingen

13.1 Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Kaasie Kaasie gevestigd is.

13.3 Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

13.4 Onder 'schriftelijk' wordt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.